poradnia leczenia uzależnień

 

 

 • Pacjent rozpoczyna leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień  po podpisaniu zgody na leczenie i sporządzeniu dokumentacji medycznej (należy okazać dowód osobisty i dokument ubezpieczenia społecznego).
 • Program podstawowy terapeutyczny trwa 6 – 8miesięcy .
 • W trakcie trwania terapii możliwe są zmiany programowe. Pacjenci są o nich informowani.
 • Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.
 • Nieobecność na zajęciach pacjent jest zobowiązany omówić z terapeutą indywidualnym.
 • W czasie realizacji programu terapeutycznego Pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.
 • Przed rozpoczęciem zajęć abstynencja Pacjenta może być sprawdzona alkomatem, również testami na obecność  w organizmie innych substancji psychoaktywnych.
 • W czasie terapii w PLU Pacjenta obowiązuje Regulamin NZOZ OPiTU.  Pacjent potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność Pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z przerwaniem terapii. Pacjent może kontynuować leczenie w PU po ponownym ustaleniu warunków kontynuowania terapii z terapeutą indywidualnym.
 • Pacjent może przyjmować leki przepisane przez lekarza NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. O innych przyjmowanych lekach zobowiązany jest poinformować terapeutę.
 • Pacjent Poradni Leczenia Uzależnień zobowiązany jest w trakcie realizacji programu uczestniczyć w  mityngach Anonimowych Alkoholików raz w tygodniu. Z zadania rozlicza terapeuta.
 • W trakcie terapii Pacjent ma możliwość konsultacji indywidualnych i informacji dotyczących przebiegu terapii.
 • Pacjenci , którzy mieli kontakt z narkotykami  zobowiązani są do posiadania testu (MULTI TEST) na obecność narkotyków.

 

W pierwszym etapie leczenia pacjenci:

 • zdobywają wiedzę na temat uzależnienia,
 • zdobywają wiedzę w celu utrzymania abstynencji, radzenia sobie
 • z głodem alkoholowym,
 • identyfikują się z własnymi objawami uzależnienia,
 • uświadamiają sobie potrzebę wsparcia ze strony grup samopomocowych AA,
 • budują motywację do kontynuowania leczenia.

 

W trakcie drugiego etapu pracy terapeutycznej – w grupie psychoedukacyjnej warsztatowej pacjenci:

 • kontynuują pracę nad identyfikacją ze swoim uzależnieniem,
 • dostrzegają destrukcję związaną z piciem alkoholu i jej rozmiar
 • w różnych obszarach życia,
 • nabywają umiejętność rozpoznawania u siebie
 • psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • uświadamiają sobie bezsilność wobec alkoholu
 • i niezdolność do kierowania własnym życiem.

 

Ostatnim trzecim etapem w programie terapeutycznym dla osób uzależnionych jest „grupa dalszego zdrowienia”. Pacjenci na tym etapie:

 • uczą się akceptacji siebie jako osób trzeźwych,
 • pogłębiają umiejętność nawiązywania
 • i utrzymania kontaktu z innymi ludźmi,
 • rozpoznają swoje potrzeby i przyglądają się możliwości
 • ich realizacji,
 • uczą się radzenia sobie ze stresem, przykrymi uczuciami
 • i schematami nałogowego funkcjonowania.

 

W trakcie trwania około 2-letniej terapii uzależnienia równolegle pacjenci spotykają się z prowadzącym ich terapeutą indywidualnym. Realizacja programów terapeutycznych jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa i indywidualna, które wzajemnie się uzupełniają. Na każdym etapie zalecamy pacjentom udział w mitingach AA.