poradnia leczenia uzależnień

 

 

Ważne Informacje Dla Pacjentów Oddziału Dziennego NZOZ Ośrodka Profilaktyki I terapii Uzależnień w Radomiu

Tel. 608-206-472

 • Pacjent rozpoczyna leczenie w Oddziale Dziennym Uzależnień po podpisaniu zgody na leczenie i zrealizowaniu zaleceń otrzymanych od terapeuty.
 • Pacjenci Oddziału Dziennego Przed rozpoczęciem zajęć oddają do depozytu telefony komórkowe, odbierają je po zakończeniu zajęć.
 • Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania od lekarza psychiatry tut. Ośrodka.
 • Program podstawowy terapeutyczny trwa 8 tygodni.
 • Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.
 • W czasie realizacji programu terapeutycznego pacjent zobowiązany jest do zachowanie abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.
 • Przed rozpoczęciem zajęć abstynencja pacjenta może być sprawdzana alkomatem, również testami na obecność w organizmie innych substancji psychoaktywnych.
 • W czasie terapii w Oddziale Dziennym pacjenta obowiązuje Regulamin Oddziału Dziennego z którym się zapoznaje pierwszego dnia. Zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pacjent potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Na czas leczenia w Oddziale Dziennym pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.
 • Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisaniem pacjenta z Oddziału Dziennego. Pacjent może ponownie zostać przyjęty do Oddziału Dziennego po przejściu procedury kwalifikacyjnej. W roku kalendarzowym pacjent może być przyjęty tylko 2 razy.
 • W czasie objętym harmonogramem zajęć pacjenci Oddziału Dziennego nie opuszczają terenu Ośrodka.
 • Pacjent może przyjmować leki przepisane przez lekarza Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. O innych przyjmowanych lekach zobowiązany jest poinformować terapeutę indywidualnego.
 • Dla pacjentów Oddziału Dziennego dostępny jest pokój socjalny, gdzie pacjenci mogą trzymać swoje rzeczy podręczne oraz wypić herbatę. Za porządek w pokoju socjalnym odpowiadają pacjenci.
 • Przed przyjęciem do Oddziału Dziennego pacjent zobowiązany jest do utrzymania abstynencji do 2 tygodni.
 • Pacjenci, którzy mieli kontakt z narkotykami przed przyjęciem do Oddziału Dziennego zobowiązani są do posiadania Multitestów.
 • Obowiązkowa Grupa Wsparcia dla Kobiet (wtorek godz. 16:30-18:00).
 • Obowiązkowa Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych (wtorek godz. 17:00-19:00).
 • Potrzebny długopis i zeszyt do pisania pracował.
 • Nie przynosimy wartościowych rzeczy.
 • W sytuacji choroby pacjent jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego z określeniem czasu jej trwania. Pobyt w Oddziale Dziennym będzie wtedy przedłużany o ilość dni choroby.
 • W czasie choroby, pacjent jest zobowiązany kontaktować się z rejestracją tutejszego Ośrodka codziennie do godz. 10:00.
 • W sytuacji planowanej nieobecności w Oddziale Dziennym lub Grupie Wsparcia Terapeutycznego pacjent jest zobowiązany omówić sytuację z terapeutą indywidualnym.

 

W pierwszym etapie leczenia pacjenci:

 • zdobywają wiedzę na temat uzależnienia,
 • zdobywają wiedzę w celu utrzymania abstynencji, radzenia sobie
 • z głodem alkoholowym,
 • identyfikują się z własnymi objawami uzależnienia,
 • uświadamiają sobie potrzebę wsparcia ze strony grup samopomocowych AA,
 • budują motywację do kontynuowania leczenia.

 

W trakcie drugiego etapu pracy terapeutycznej – w grupie psychoedukacyjnej warsztatowej pacjenci:

 • kontynuują pracę nad identyfikacją ze swoim uzależnieniem,
 • dostrzegają destrukcję związaną z piciem alkoholu i jej rozmiar
 • w różnych obszarach życia,
 • nabywają umiejętność rozpoznawania u siebie
 • psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • uświadamiają sobie bezsilność wobec alkoholu
 • i niezdolność do kierowania własnym życiem.

 

Ostatnim trzecim etapem w programie terapeutycznym dla osób uzależnionych jest „grupa dalszego zdrowienia”. Pacjenci na tym etapie:

 • uczą się akceptacji siebie jako osób trzeźwych,
 • pogłębiają umiejętność nawiązywania
 • i utrzymania kontaktu z innymi ludźmi,
 • rozpoznają swoje potrzeby i przyglądają się możliwości
 • ich realizacji,
 • uczą się radzenia sobie ze stresem, przykrymi uczuciami
 • i schematami nałogowego funkcjonowania.

 

W trakcie trwania około 2-letniej terapii uzależnienia równolegle pacjenci spotykają się z prowadzącym ich terapeutą indywidualnym. Realizacja programów terapeutycznych jest zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa i indywidualna, które wzajemnie się uzupełniają. Na każdym etapie zalecamy pacjentom udział w mitingach AA.