oddział dzienny

 

 • Pacjent rozpoczyna leczenie w Oddziale Dziennym po podpisaniu zgody na leczenie i zrealizowaniu zaleceń otrzymanych od terapeuty.
 • Pacjenci Oddziału Dziennego przed rozpoczęciem zajęć oddają do depozytu telefony komórkowe, odbierają je po zakończeniu zajęć.
 • Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania lekarskiego. Na czas leczenia w Oddziale Dziennym Pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.
 • Program terapeutyczny trwa 8 tygodni.
 • Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.
 • W czasie trwania terapii Pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.
 • Przed rozpoczęciem zajęć abstynencja Pacjenta może być sprawdzana alkomatem, również testami na obecność  w organizmie innych substancji psychoaktywnych.
 • W czasie terapii w Oddziale Dziennym Pacjenta obowiązuje Regulamin Oddziału Dziennego, z którym zapoznaje się pierwszego dnia pobytu. Zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do Oddziału Dziennego. Pacjent potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność Pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z Oddziału Dziennego. Pacjent może ponownie zostać przyjęty do Oddziału po zrealizowaniu zaleceń terapeutycznych.
 • W czasie objętym  harmonogramem zajęć Pacjenci Oddziału Dziennego są zobowiązani do przebywania na terenie Ośrodka.
 • Pacjent rozpoczyna leczenie w Oddziale Dziennym w poniedziałek ……………… o godzinie …….., zostaje wypełniona dokumentacja medyczna, zawarty kontrakt terapeutyczny oraz odbywa się spotkanie społeczności terapeutycznej.
 • Następnego dnia Pacjent przychodzi na 7.45 i od godziny 8.00 uczestniczy we wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem, zaczynając od medytacji.
 • Pacjent może przyjmować leki przepisane przez lekarza Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. O innych przyjmowanych lekach zobowiązany jest poinformować terapeutę.
 • Dla Pacjentów Oddziału Dziennego dostępne jest pomieszczenie socjalne, gdzie można przechowywać rzeczy osobiste oraz zjeść, wypić herbatę. Za porządek w pomieszczeniu odpowiadają Pacjenci.
 • Ośrodek zapewnia posiłek jednodaniowy, Pacjenci mogą przynieść  ze sobą kanapki.
 • Pacjent Oddziału Dziennego zobowiązany jest w trakcie realizacji programu podstawowego uczestniczyć w  mityngach Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Hazardzistów, Narkomanów Anonimowych jeden raz w tygodniu. Z zadania rozlicza terapeuta indywidualny.
 • Pacjent uzależniony od narkotyków przed przyjęciem do Oddziału Dziennego zobowiązany jest do posiadania 2 Multitestów.

 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Oferta terapeutyczna Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu skierowana do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, lekami, hazardem, narkotykami i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego. Pacjenci ze skierowaniem lekarskim nie wymagający detoksykacji, przyjmowani są po uprzednich rozmowach diagnostyczno – motywujących. Pobyt pacjenta w Oddziale to okres 8 tygodni, od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00. Program terapii jest oparty o zorganizowaną strategią oddziaływań psychologicznych: grupowych i indywidualnych w oparciu o koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Formy leczenia:

 1. Terapia grupowa
 2. Konsultacje indywidualne
 3. Spotkania społeczności
 4. Konsultacje lekarskie

 

Cele konsultacji indywidualnych:

 • monitorowanie procesu terapii,
 • ustalanie indywidualnych zadań dla pacjentów do ich realizacji w grupie,
 • omawianie osobistych trudności pacjentów,
 • pomoc w uzyskania przez nich wglądu w mechanizmy choroby.

 


Cele społeczności terapeutycznej:

 • przyjmowanie do grupy pacjentów rozpoczynających i żegnanie kończących terapię;
 • przypominanie oraz omawianie zasad i norm obowiązujących w terapii (w tym regulaminu oddziału) rozwiązywanie bieżących problemów pacjentów dotyczących relacji interpersonalnych i spraw organizacyjnych.

 

Ambulatoryjna terapia uzależnienia w okresie poprzedzającym przyjęcie do Ośrodka nastawiona jest na motywowanie do leczenia i przygotowanie do pracy w grupie psychoterapeutycznej, a po odbyciu terapii – na psychologiczną pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów życiowych.