oddział dzienny

 

 • Pacjent rozpoczyna leczenie w Oddziale Dziennym Uzależnień po podpisaniu zgody na leczenie i zrealizowaniu zaleceń otrzymanych od terapeuty.
 • Pacjenci Oddziału Dziennego Przed rozpoczęciem zajęć oddają do depozytu telefony komórkowe, odbierają je po zakończeniu zajęć.
 • Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania od lekarza psychiatry tut. Ośrodka.
 • Program podstawowy terapeutyczny trwa 8 tygodni.
 • Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.
 • W czasie realizacji programu terapeutycznego pacjent zobowiązany jest do zachowanie abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.
 • Przed rozpoczęciem zajęć abstynencja pacjenta może być sprawdzana alkomatem, również testami na obecność w organizmie innych substancji psychoaktywnych.
 • W czasie terapii w Oddziale Dziennym pacjenta obowiązuje Regulamin Oddziału Dziennego z którym się zapoznaje pierwszego dnia. Zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pacjent potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Na czas leczenia w Oddziale Dziennym pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.
 • Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisaniem pacjenta z Oddziału Dziennego. Pacjent może ponownie zostać przyjęty do Oddziału Dziennego po przejściu procedury kwalifikacyjnej. W roku kalendarzowym pacjent może być przyjęty tylko 2 razy.
 • W czasie objętym harmonogramem zajęć pacjenci Oddziału Dziennego nie opuszczają terenu Ośrodka.
 • Pacjent może przyjmować leki przepisane przez lekarza Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. O innych przyjmowanych lekach zobowiązany jest poinformować terapeutę indywidualnego.
 • Dla pacjentów Oddziału Dziennego dostępny jest pokój socjalny, gdzie pacjenci mogą trzymać swoje rzeczy podręczne oraz wypić herbatę. Za porządek w pokoju socjalnym odpowiadają pacjenci.
 • Przed przyjęciem do Oddziału Dziennego pacjent zobowiązany jest do utrzymania abstynencji do 2 tygodni.
 • Pacjenci, którzy mieli kontakt z narkotykami przed przyjęciem do Oddziału Dziennego zobowiązani są do posiadania Multitestów.
 • Obowiązkowa Grupa Wsparcia dla Kobiet (wtorek godz. 16:30-18:00).
 • Obowiązkowa Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych (wtorek godz. 17:00-19:00).
 • Potrzebny długopis i zeszyt do pisania.
 • Nie przynosimy wartościowych rzeczy.
 • W sytuacji choroby pacjent jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego z określeniem czasu jej trwania. Pobyt w Oddziale Dziennym będzie wtedy przedłużany o ilość dni choroby.
 • W czasie choroby, pacjent jest zobowiązany kontaktować się z rejestracją tutejszego Ośrodka codziennie do godz. 10:00.
 • W sytuacji planowanej nieobecności w Oddziale Dziennym lub Grupie Wsparcia Terapeutycznego pacjent jest zobowiązany omówić sytuację z terapeutą indywidualnym.

 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Oferta terapeutyczna Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu skierowana do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, lekami, hazardem, narkotykami i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego. Pacjenci ze skierowaniem lekarskim nie wymagający detoksykacji, przyjmowani są po uprzednich rozmowach diagnostyczno – motywujących. Pobyt pacjenta w Oddziale to okres 8 tygodni, od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00. Program terapii jest oparty o zorganizowaną strategią oddziaływań psychologicznych: grupowych i indywidualnych w oparciu o koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Formy leczenia:

 1. Terapia grupowa
 2. Konsultacje indywidualne
 3. Spotkania społeczności
 4. Konsultacje lekarskie

 

Cele konsultacji indywidualnych:

 • monitorowanie procesu terapii,
 • ustalanie indywidualnych zadań dla pacjentów do ich realizacji w grupie,
 • omawianie osobistych trudności pacjentów,
 • pomoc w uzyskania przez nich wglądu w mechanizmy choroby.

 


Cele społeczności terapeutycznej:

 • przyjmowanie do grupy pacjentów rozpoczynających i żegnanie kończących terapię;
 • przypominanie oraz omawianie zasad i norm obowiązujących w terapii (w tym regulaminu oddziału) rozwiązywanie bieżących problemów pacjentów dotyczących relacji interpersonalnych i spraw organizacyjnych.

 

Ambulatoryjna terapia uzależnienia w okresie poprzedzającym przyjęcie do Ośrodka nastawiona jest na motywowanie do leczenia i przygotowanie do pracy w grupie psychoterapeutycznej, a po odbyciu terapii – na psychologiczną pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów życiowych.